Användarvillkor

Version 2023.09

Vid användning av våra tjänster och produkter tillämpas våra användarvillkor enligt nedan.

Den här sidan uppdateras löpande med den senaste revisionen av våra villkor.

info

Tillämpning

Dessa Användarvillkor gäller för tjänster som tillhandahålls av Nusvar AB, org.nr 556991-1224 via webbplatsen www.nusvar.se (”Tjänsten”).

Villkoren gäller för juridiska personer som registrerar ett konto på webbplatsen.

Användning av Nusvars företagstjänster förutsätter att du accepterar dessa villkor, vilket du också bekräftar när du skapar ett konto.

1. Definitioner

Kund – Den juridiska enhet som har registrerat ett användarkonto.

Användare – Den fysiska person som tilldelats en licens och som loggar in med BankID och nyttjar tjänsten.

2. Tjänsten

Nusvar är en elektronisk databas där du som registrerad företagsanvändare kan söka och ladda ner information om privatpersoner och företag i Sverige. Nusvar hämtar informationen från en rad olika offentliga register och databaser för att sedan sammanställa, indexera och tillgängliggöra datan för dig som användare. Informationen hämtas och uppdateras en gång per vecka, vilket betyder att det kan ta upp till 7 dagar innan en ändring i ett offentligt register syns i tjänsten.

I dagsläget erbjuder Nusvar tre företagstjänster:

Personsök

Här kan du söka information om privatpersoner. Datan som finns tillgänglig är folkbokföringsinformation, rättsdata inluderande exempelvis, men inte uteslutande brottmål, tvistemål, förenklade tvistemål och strafförelägganden. Det betyder att du kan söka fram adressuppgifter, telefonnummer, information om bostäder, vilka som bor i samma hushåll, förekomst i brottmål, m.m.

Adressurval

Här kan du beställa adresslistor för exempelvis riktad marknadsföring. Ställ in din sökning efter olika parametrar som ålder, kön, bostadsområde, boendetyp, inkomst, m.m. för att skapa en skräddarsydd adresslista till ditt företags målgrupp.

API

Flera av tjänsterna erbjuds i kombination, var för sig eller tillsammans även som API-tjänster för egen integrering mot kund befintliga system.

3. Registrering av konto

För att få tillgång till tjänsterna krävs att företaget först registrerar ett användarkonto. Registrering görs genom att en behörig företrädare för bolaget loggar in med BankID och fyller i efterfrågade uppgifter. .

De uppgifter som efterfrågas är:

  1. firma
  2. organisationsnummer
  3. adress
  4. kontaktperson
  5. e-post
  6. telefonnummer

När kontot har registrerats kan ytterligare användare läggas till. Varje användare tilldelas en egen licens och loggar därefter in med sitt BankID för att få åtkomst till tjänsten.

4. Användning av tjänsten

Som Användare ansvarar du för all användning av Tjänsten och för att dina inloggningsuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst. Det är ej tillåtet att överlåta eller låta någon annan använda ditt konto.

Genom att acceptera dessa villkor garanterar du att du inte kommer använda tjänsten för ändamål som strider mot gällande lagstiftning, myndighetsföreskrift eller som på annat sätt kan medföra skada eller olägenhet för Nusvar eller tredjeman.

Genom att registrera ett konto beviljas Kunden en icke exklusiv och ej överlåtbar rätt att, för eget bruk, använda Tjänsten och Informationen i enlighet med dessa villkor.

5. Priser och betalningsvillkor

Det kostar ingenting att registrera ett Användarkonto.

Nyttjande av tjänsterna betalas med krediter som köps och betalas i förskott. Kunden väljer fritt hur många krediter som önskas köpas vid varje tillfälle. Betalning sker direkt i tjänsten med kreditkort.

Krediterna har en giltighetstid på 12 månader och outnyttjade krediter återbetalas ej. Aktuella priser anges på hemsidan, moms tillkommer.

Nusvar förbehåller sig rätten att justera priserna utan föregående avisering.

6. Tjänstens tillgänglighet

Nusvar avser att hålla tjänsten tillgänglig alla dagar om året men förbehåller sig rätten att vid underhåll eller uppdateringar stänga ned hela eller delar av tjänsten.

Nusvar garanterar inte att användningen av tjänsten kommer vara oavbruten eller fri från fel och ansvarar därmed inte för eventuella tekniska fel, oavsett felens orsak, eller andra störningar i tjänstens tillgänglighet som orsakas av till exempel bristfällig internetuppkoppling, störningar hos webbhotellet eller i samband med uppdateringar och underhåll.

7. Vidareutveckling

Nusvar planerar att kontinuerligt vidareutveckla, uppdatera och förbättra Tjänsten. All vidareutveckling ingår som en del av Tjänsten och Användares nyttjande av utvecklad funktionalitet sker i enlighet med villkoren i dessa Användarvillkor såvida inte Nusvar informerar om att utvecklad- och/eller ny funktionalitet kräver särskilda villkor.

8. Ansvarsbegränsningar

Då Nusvar endast tillhandahåller och förädlar information som sammanställts från offentliga källor, kan Nusvar inte garantera informationens riktighet, fullständighet och tillförlitlighet.

Kunden har därmed endast rätt till ersättning för direkt skada som Nusvar förorsakat genom vårdslöshet.

Kunden har inte rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst eller andra följdskador. Nusvar ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av innehåll i data eller annan Information som förmedlas vid användning av Tjänsten eller Kundens vidtagna åtgärder som en följd av användandet av Tjänsten.

Nusvar ansvarar inte heller för skada orsakad av datavirus eller motsvarande, försening, förvanskning eller förlust av data eller för kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

Begränsningarna av Nusvars skadeståndsskyldighet ovan gäller inte vid uppsåt eller grov vårdslöshet från Nusvars sida.

9. Immateriella rättigheter

Samtliga rättigheter till Tjänsten och Informationen, programvara och dess innehåll, inklusive upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter, tillhör Nusvar eller sådan tredje man med vilken Nusvar träffat avtal. Kunden erhåller inte någon rätt till Tjänsten, Informationen, programvara eller dess innehåll utöver vad som uttryckligen följer av dessa villkor.

Det är inte tillåtet att som Användare av tjänsten kopiera, modifiera, distribuera eller på annat sätt sprida information och innehåll från tjänsten till allmänheten via internet eller på annat sätt.

10. Avtalstid

Dessa villkor gäller så länge det finns ett aktivt användarkonto.

Kunden kan när som helst välja att säga upp tjänsten och avregistrera sitt användarkonto. Eventuella återstående krediter återbetalas ej. Uppsägning av avtalet sker via användarkontot eller genom skriftligt meddelande till Nusvars kundtjänst.

Nusvar förbehåller sig också rätten att inaktivera och avregistrera ett användarkonto då det har gått två (2) år från senaste inloggning.

11. Rätten att stänga av användare

Nusvar förbehåller sig rätten att ensidigt besluta om att stänga av Användare från tjänsten. Avstängning kan till exempel ske till följd av brott eller skälig misstanke om brott mot dessa Användarvillkor eller om tjänsten används på ett sätt som kan orsaka Nusvar eller tredje man skada.

12. Hantering av personuppgifter

När du registrerar ett Användarkonto förser du oss med vissa personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska tillhandahålla tjänsten. I samband med detta godkänner du att vi samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy, som du hittar under länken Integritetspolicty på Nusvar webbplats.

13. Support

Support tillhandahålls av Nusvar i skälig utsträckning på helgfria vardagar under ordinarie kontorstid som anges på webbplatsen.

14. Klagomål och synpunkter

Vi strävar efter att ha så nöjda kunder som möjligt och är därför angelägna om att få veta om du som Användare är missnöjd eller har synpunkter på tjänsten. Hjälp oss att bli bättre genom att skicka dina synpunkter till oss per e-mail: [email protected]

15. Ändringar och tillägg

Dessa Användarvillkor kan från tid till annan komma att ändras av oss.

Aktuella villkor finns publicerade på webbplatsen och du som Användare ansvarar för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

16. Tillämplig lag och tvist

Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. Tvist i anledning av Avtalet ska avgöras av svensk allmän domstol.

Nusvar AB

Luntmakargatan 66

SE-11351 Stockholm

send [email protected]

Integritetspolicy Användaravtal

Den här webbplatsen har meddelats utgivningsbevis av Myndigheten för press, radio och TV. Simon Krantz har utsetts till ansvarig utgivare.

Databasens namn är Nusvar, Nusvar.se.